Støtte til tannbehandling

Om rettigheter til dekning av utgifter ved tannbehandling.

Rett til fri tannbehandling er hjemlet i folketrygdloven § 5-6. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov.
Når vi i denne artikkelen omtaler fri tannbehandling, er dette knyttet til en rettighet for mennesker med sjelden medisinsk tilstand (SMT). Flere forhold kan være stønadsberettiget. Se § 1 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.
Her kan du også lese gult informasjonshefte Helfo har laget om tannbehandling.
Sjelden medisinsk tilstand
Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt ca. 500 personer i Norge. Det er et krav om at den sjeldne medisinske tilstanden må være medfødt og varig.
Det er laget en diagnoseliste (A-liste) for diagnoser som regnes som sjelden medisinsk tilstand. Hvis bruker har en diagnose som står på A-listen, har bruker krav på stønad til nødvendig tannbehandling.
For medlemmer i Morbus Addison Forening er følgende diagnoser på A-listen. Les A- og B-listen her.
• Acromegali
• Adrenogenitalt syndrom
• Autoimmunt polyendokrint syndrom(APS) type 1 og type 2
• Hypopituitarisme, primær
Du trenger en legeerklæring som bekrefter at du har en av disse diagnosene. Denne tar du med til tannlegen.
Litt mer om et noen av diagnosene
De med APS type 1 har kronisk soppinfeksjon og primær binyrebarksvikt (+ eventuelt flere diagnoser), APS type 2 har primær binyrebarksvikt + minst en autoimmun endokrin diagnose i tillegg, f.eks. thyrodieasykdom, diabetes type 1, cøliaki.
Snakk med legen om du kan ha APS type 1 eller tyrpe 2.
Hypopituitarisme, primær; Hypofysesykdom som fører til mangel på ett eller flere hormoner. Det vi vanligvis kaller hypofysesvikt.
Folketrygdloven hjemler kun stønad til nødvendige utgifter til tannbehandling utført av tannlege med godkjent autorisasjon. I de tilfeller der behovet for tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling skal denne behandlingsformen benyttes remfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer.
Utgiftene dekkes etter honorartakstene.
I dag kan tannlegen selv bestemme sitt honorar. Arbeids- og velferdsdirektoratet har bestemt at tannbehandling ved SMT dekkes etter honorartakt. Dette betyr at du må selv dekke mellomlegget mellom det NAV gir støtte til og det tannlegen krever i honorar. Spør tannlegen hvor mye det blir å betale for deg.
Dersom tannlegen har inngått avtale om direkte oppgjør med NAV (etter folketrygdloven §22-2), blir stønaden utbetalt direkte til tannlegen. Hvis ikke må du selv oppsøke NAV og ta med original og kvittert regning fra tannlegen. Regningen må inneholde diagnose, takstnummer, dato for utført behandling og opplysninger som er nødvendig for å avgjøre stønadskravet. Tannlegen skal kunne finne ut av dette.